Algemene Voorwaarden DansJeFit op locatie

Artikel 1: Toepasselijkheid
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en
andere overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door DansJeFit op locatie.
Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door
DansJeFit nadrukkelijk van de hand gewezen.
B. In geval opdrachtgever enige bepalingen van deze overeenkomst, waaronder deze
voorwaarden niet of niet geheel nakomt, kan DansJeFit de overeenkomst als
vervallen beschouwen, zonder dat de opdrachtgever hiervoor recht heeft op enige
schadevergoeding van welke aard dan ook. De verplichting van de opdrachtgever tot
het betalen van de overeengekomen contractsom blijft bestaan.
C. Voor de uitvoering van deze overeenkomst en alle daarmee verbonden
rechtsvorderingen kiest opdrachtgever domicilie aan het door hem opgegeven naam
en adres, zoals op het contractformulier vermeld staat.
D. Doorhalingen en/of wijzigingen van deze overeenkomst zullen als contractbreuk
worden uitgelegd en daarmee deze overeenkomst doen vervallen

Artikel 2: Totstandkoming
A. Offerte wordt enkel en alleen dan uitgebracht na een vrijblijvend persoonlijk
kennismakingsgesprek tussen opdrachtgever en DansJeFit waarin wensen
opdrachtgever en mogelijkheden DansJeFit besproken worden. DansJeFit ziet erop
toe binnen 1 week na bovenstaand gesprek offerte aan opdrachtgever uit te brengen
B. Alle aanbiedingen van DansJeFit, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. Opties en offertes zijn geheel vrijblijvend. Tenzij
nadrukkelijk anders aangegeven, blijven opties en offertes 2 weken voor u staan. Na
het boeken van een opdracht krijgt u een bevestiging via de mail. Vanaf dat moment
wordt de opdracht als definitief beschouwd. DansJeFit is alleen met eigen licht- en
geluidsinstallatie in te huren.
C. Opdrachtgever zal de hem toegezonden overeenkomst binnen 14 dagen na
ontvangst aan DansJeFit retourneren. Mocht er tussen de boekingsdatum en de
datum van het opstellen van de huurovereenkomst minder dan 14 dagen tijdverstek
zitten, dan zal opdrachtgever de hem toegezonden overeenkomst direct na
ontvangst retour zenden, tenzij anders overeengekomen. Bij het in gebreke blijven bij
nakoming van dit artikel uit de overeenkomst heeft DansJeFit het recht deze
overeenkomst alsmede gedane mondelinge afspraken en /of toezeggingen als
vervallen te beschouwen. Het vervallen van de overeenkomst als in dit artikel
bepaald, kan voor de opdrachtgever geen grond vormen voor enige
schadevergoeding.
D. Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn c.q. bij minderjarigheid deze
overeenkomst te hebben laten medeondertekenen door één van zijn/haar ouders of
voogd(en).
E. Opdrachtgever verklaart met de aard van het werk en de prestaties van DansJeFit en
apparatuur bekend te zijn.

Artikel 3: Overmacht
A. Bij politieverbod, verbod of maatregelen door overheid, brand, epidemie, oorlog en
omwenteling, alsmede bij alle soortgelijke gevallen en van andere gevallen van
overmacht die DansJeFit buiten haar schuld verhinderen om het optreden geheel of
gedeeltelijk op de aangegeven plaats en tijd te laten plaatsvinden, is DansJeFit
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen,
zonder dat DansJeFit alsdan gehouden is tot het betalen van enige
schadeloosstelling. DansJeFit is echter wel gerechtigd de totaal overeengekomen
prijs in rekening te brengen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
A. De aansprakelijkheid van DansJeFit is uitgesloten. Opdrachtgever dient voor een
veilig werkklimaat te zorgen, zowel voor medewerkers van DansJeFit als voor de
mensen die deelnemen aan de opdracht. Voor alle ongevallen buiten de schuld van
DansJeFit ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.
B. Alle aan het gebruik van de zaal, gebruik van energie, etc., verbonden kosten
alsmede de Buma-Stemra of andere auteursrechtelijke organisaties (indien het
optreden in het buitenland plaatsvindt aan de daar verantwoordelijke organisatie) te
betalen vergoeding en de opgave hiervan zijn voor rekening en verantwoording van
opdrachtgever, naast de overeengekomen contractsom.
C. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle aan de activiteit eventueel vereiste
vergunningen en ontheffingen in bezit zijn van opdrachtgever. Alle daarmee
verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Het ontbreken of intrekken
van enige vergunning of ontheffing is voor rekening van opdrachtgever en geldt voor
opdrachtgever niet als overmacht. Kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van dit
artikel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Betaling
A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen
contractsom binnen de gestelde termijn volgens factuur achteraf voldaan worden
door middel van overboeking dan wel in kontanten.
B. Ter voorfinanciering van een activiteit is DansJeFit gerechtigd een deelfactuur te
sturen aan opdrachtgever van maximaal 70{cdb9e6ad9d4068de2ddc88a1375f22b99041772d75a0757f3fc3f1ed7d8853e6} van de afgesproken totale prijs. Deze
vooruitbetaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum door DansJeFit te zijn
ontvangen.
C. In geval van niet tijdige, uitblijven van, of onvolledige betaling van het
overeengekomen totaalbedrag en/of schadevergoeding door opdrachtgever te
voldoen aan DansJeFit is opdrachtgever verplicht DansJeFit zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Buitengerechtelijke kosten worden
geacht te zijn gemaakt, zodra DansJeFit een incasso-opdracht aan een derde heeft
verstrekt. Vanaf de vervaldatum is opdrachtgever over ieder door hem aan DansJeFit
verschuldigd bedrag zonder dat enige aanmaning of sommatie is vereist, een
rentevergoeding verschuldigd van 9{cdb9e6ad9d4068de2ddc88a1375f22b99041772d75a0757f3fc3f1ed7d8853e6} per maand.

Artikel 6: Bereikbaarheid
A. De locatie dient voor DansJeFit met haar materiaal goed bereikbaar te zijn en te
beschikken over een deugdelijke, veilige parkeerplaats voor bus en eventueel
aanhanger. De gratis parkeerplaats is beschikbaar vanaf de opbouwtijd tot en met de
afbouwtijd. In het voorkomende geval draagt de opdrachtgever zorg voor vergoeding
van parkeertijd, een parkeerpas of een doorrij kaart.
B. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat DansJeFit minimaal 2 uur voor, en 1 uur na de
activiteit onbelemmerde toegang heeft tot de locatie. Opdrachtgever dient iedere
belemmering tot het betreden van de locatie direct te melden aan DansJeFit. Met
belemmeringen worden o.a. traptrede, trappen, liften, smalle doorgangen, hoge
drempels en niet vaste ondergronden verstaan zoals zand of gras. Bij het niet
nakomen van de deze overeenkomst behoud DansJeFit het recht de afgesproken
werkzaamheden niet uit te voeren. De verplichting van de opdrachtgever tot het
betalen van de overeengekomen contractsom blijft bestaan.
C. Opdrachtgever dient te zorgen voor een deugdelijke stroomvoorziening van minimaal
2 x 16 ampère schoon of een krachtstroomvoorziening. De stroomvoorziening dient
binnen een straal van 20 meter van de plaats waar de installatie geacht wordt te
worden gebruikt aanwezig te zijn. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van
opbouw van de installatie te kunnen worden gebruikt, tot de tijd dat de installatie
weer is afgebouwd.

Artikel 7: Gedragscode
A. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de orderhandhaving onder het publiek of
aanwezigen en is aansprakelijk voor beschadiging en / of diefstal van de
eigendommen van DansJeFit. Dientengevolge draagt opdrachtgever zorg voor een
ordelijk verloop tijdens de opbouwtijd, afbreektijd en tijdens de activiteit, met name
door tijdig zodanige maatregelen te treffen als voor de veiligheid van DansJeFit, haar
medewerkers en haar eigendommen nodig is. Indien naar het oordeel van DansJeFit
de veiligheid van medewerkers, aanwezige apparatuur of inventaris in gevaar dreigt
te komen, behoud DansJeFit het recht haar activiteit al dan niet tijdelijk te
onderbreken of te beëindigen. Niettemin met behoud voor DansJeFit van voldoening
van het overeengekomen bedrag plus het recht van DansJeFit op volledige
schadevergoeding.

Artikel 8: Annulering
A. Indien de opdrachtgever het noodzakelijk acht een optreden van DansJeFit te
annuleren na het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst of na bevestiging
per mail, dan is zulks uitsluitend mogelijk in geval van overmacht, door
opdrachtgever ten genoegen van DansJeFit aan te tonen en schriftelijk door
DansJeFit te worden bevestigd. In alle gevallen dient de opdrachtgever de
navolgende vergoeding aan DansJeFit te voldoen: 25 {cdb9e6ad9d4068de2ddc88a1375f22b99041772d75a0757f3fc3f1ed7d8853e6} van het overeengekomen
totaalbedrag bij annulering meer dan 30 dagen voor het optreden, 50{cdb9e6ad9d4068de2ddc88a1375f22b99041772d75a0757f3fc3f1ed7d8853e6} van het
overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen een periode van 30 tot 10
dagen voor het optreden en 100 {cdb9e6ad9d4068de2ddc88a1375f22b99041772d75a0757f3fc3f1ed7d8853e6} van het overeengekomen totaalbedrag bij
annulering binnen 10 dagen voor het optreden.

Artikel 9: Uitvoering
A. DansJeFit is volgens de overeenkomst een bepaalde tijd aanwezig. Dit betreft een
aanwezigheidstijd (welke varieert) en geen effectieve speeltijd. De meeste
activiteiten op locatie zijn berekend op basis van de geboekte onderdelen. Elk ter
plekke overeengekomen extra onderdeel wordt middels een nagezonden factuur
verrekend.
B. Opdrachtgever verleent toestemming aan DansJeFit voor het maken, c.q. doen
maken van reclame voor, tijdens en na de activiteit. Ook verleent opdrachtgever
toestemming om eventuele nieuwe opdrachtgevers onbelemmerd toegang te
verlenen tot de locatie om zo de aard van het werk van DansJeFit te kunnen
aanschouwen. Opdrachtgever verleent toestemming aan DansJeFit voor het
eventueel maken van foto’s of ander geluid- en/of beeldmateriaal. Opdrachtgever
verleent toestemming aan DansJeFit om het eventueel verkregen geluid- en/of
beeldmateriaal te gebruiken voor het maken van reclame voor DansJeFit zonder dat
daar enige vergoeding ten genoegen van opdrachtgever tegenover staat.

FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
YOUTUBE

ALGEMENE VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY | COPYRIGHT 2020 DANSJEFIT.NL